گندم

شرکت عمران بهدشت با توجه به مطالعات خاک شناسی و آب شناسی انجام شده و بهره وری بهینه از زمینهای خود حدود ۸۰ هکتار را به کشت گندم،کلزا و ذرت علوفه ای اختصاص داده است و در یک نوبت کشت گندم ( فصل بهار) در سال ۱۴۰ تن محصول برداشت می کند.