چارت سازمانی

معرفی اعضای هیئت مدیره:

آقای محمد کاوه مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

آقای رضاعلی قربانی رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

آقای خسرو کیانی عضو هیئت مدیره

 

چارت سازمانی