پرورش ماهیان سردآبی

با وجود سابقه طولانی پرورش ماهی در استخر, سابقه تکثیر مصنوعی ماهیـان کوتاه است. اولین گام در لقاح مصنوعی به وسیله دانشمند آلمانی لدویک یا وبی ( ۱۷۱۱-۱۷۸۴ ) برداشته شد..او از ماهی ماده و نر قزل آلای آماده بصورت جداگانه تخم و اسپرم به دست آورد و آن ها را با هم مخلوط کرد که این اولین لقاح مصنوعی تخم ماهی بود. در مورد ماهیـان پرورشی گرمابـی در سال ۱۹۳۰ مولـدین آماده از محل های تخم ریزی طبیعی صید ولقاح مصنوعی داده شدند .

ولی القاء تخم ریزی به مولدین با روش تزریق، در سال ۱۹۳۴ به وسیله زیست شناسان برزیلی آغاز شد و بعد در آسیـا و اروپـا و آمریکای شمالی توسعه یافت  در سال ۱۹۵۸ مولـدین کپور نقره ای وسرگنده پرورش یافته در استخرهای خاکی با تزریق عصاره غده هیپوفیز ماهی کپـور معمولی به صورت مصنوعی تکثیـر شدند ودر حال حاضر مولـدین ماهیـان مختلف با استفاده از هورمـون های مصنـوعی وغده هیپوفیز ماهیان در سطح وسیع مورد تکثیر مصنوعی قرار می گیرند .

با توجه به قدمت پرورش ماهی در دنیا، این فعالیت در ایران با تکثیر تاس ما هیان در سال ۱۳۰۱ وپرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از سال ۱۳۳۸ آغاز شده است. رشد اقتصادی و صنعتی وهمچنین لزوم تغذیه جمعیت رو به افزایش وکیفیت برتر پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر گوشت ها، موجب افزایش توجه به آبـزیان وصید در دریاها و منابع آبی شد ودر نتیجه کاهش ذخایر آب ها را به دنبال داشت .

بنابراین برای دستیابی به برابری تولید باتقاضا وبهره برداری مناسب از ذخایر چاره ای جز روی آوردن به پرورش آبـزیان در محیط های قابل کنترل و همچنین تکثیر انواع ماهیان به منظور رهاسازی وبازسازی ذخایر نبود.

شرکت عمران بهدشت چمستان در راستای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای خود  مجوز پرورش ماهیان سردآبی در زمینی به مساحت۱۵۰۰ متر مربع را دریافت نموده است.

 

 

 

دریافت موافقت بهداشتی حرایم