پرورش دام سنگین

شرکت عمران بهدشت چمستان در راستای اهداف توسعه ای خود موفق به اخذ ۴۰۰۰ گاو مولد و پرواری شده است و در صورت تامین اعتبارات به عنوان یکی از اولویت های طرح های توسعه ای شرکت می باشد که اجرایی خواهد شد.