فعالیت های در حال اجرا

بر روی هر یک از فعالیت های زیر کلیک کنید تا اطلاعات مربوطه را مشاهده نمائید.

 

                               برنج

 

 

 

 

 

 

                  گندم

                       

 

 

 

 

                    کلزا

 

 

 

 

 

              ذرت علوفه ای

 

 

 

 

 

                 دام سبک

 

 

 

 

 

               زراعت چوب

             

 

 

 

 

          تسطیح و تعریض راه پیرامونی