ذرت علوفه ای

شرکت عمران بهدشت با توجه به مطالعات خاک شناسی و آب شناسی انجام شده و بهره وری بهینه از زمینهای خود حدود ۸۰ هکتار را به کشت گندم،کلزا و ذرت علوفه ای اختصاص داده است و در یک نوبت کشت (فصل پاییز) ۲۴۰ تن محصول برداشت خواهد شد.