تکمیل دیوار دور سایت

تکمیل دیوار دور مجموعه به طول ۲۵۰ متر

بازدید معاونین اداره کل منابع طبیعی استان مازندران از عرصه ۱۷ هکتاری بهدشت

در این جلسه که با حضور معاونین منابع طبیعی و امور جنگل داری اداره کل مازندران جناب آقای حسینی و غفاری و مدیر عامل شرکت عمران بهدشت چمستان  جناب آقای محمد کاوه صورت گرفت دو طرف برای حفظ عرصه جنگلی ۱۷ هکتاری واقع در شرکت بهدشت و محصور کردن آن برای جلوگیری از ورود غیر مجاز احشام و حیوانات وحشی و همچنین جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی به توافقات اولیه دست یافتند.