تسطیح و تعریض راه پیرامونی

تسطیح و تعریض راه پیرامونی
به منظور سهولت و دسترسی بهتر به زمینهای کشاورزی تسطیح راه پیرامونی دور مجموعه با مدیریت جدید در زمستان ۱۴۰۰ به مساحت ۴۵۰۰۰ متر در دستور کار قرار گرفت و این پروژه با کوتاهترین زمان و ایجاو و پاکسازی انهار به منظور زه کشی و آبرسانی هر چه بهتر به زمینهای کشاورزی ایجاد گردید.

 

   قبل از شروع کار

 

مراحل انجام کار

 

کانال کشی برای جمع آوری آبهای سطحی

اکنون

 

لوله گذاری برای جمع آوری آبهای فصلی

کندن مسیر لوله:

جایگذاری لوله:

پر کردن روی لوله:

ریشه کنی علف های هرز کنار دیوار به طول ۶۲۰۰متر و سوزاندن آنها

 

        پایان کار: