باغ مرکبات

باغ مرکبات:

تولید مرکبات در جهان امروز از اهمیت به سزایی برخوردار است ویکی از منابع بسیار مهم تولید ثروت و مبادلات تجاری و اشتغال به کار در زمینه کشاورزی میباشد.بنابراین با توجه به طرح ایجاد نهالستان مرکبات که در برنامه های اجرایی شرکت عمران بهدشت چمستان میباشد این شرکت میتواند به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان مرکبات در کشور به مساحت تقریبی ۴۱هکتار خود را مطرح سازد.با توجه به جنس خاک شنی موجود که مساحت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همچنین منابع آبی محدود و بررسی سایر عوامل تاثیرگذار میتوان نتیجه گرفت که احداث باغ مرکبات بازده اقتصادی قابل توجهی را دارد.